Právní služby

Občanské právo

 • příprava, sepis a revize občanskoprávních smluv (darovací smlouva, kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, smlouva o půjčce, smlouva o smlouvě budoucí atd.)
 • poradenství týkající se vlastnického práva, spoluvlastnictví a společného jmění manželů
 • věcná práva k věcem cizím (zástavní a zadržovací právo)
 • odpovědnost za škodu a problematika bezdůvodného obohacení
 • postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k závazku
 • ručení, uznání dluhu, započtení pohledávek, dohoda o narovnání, smlouva o zajišťovacím převodu práva
 • spotřebitelské vztahy a práva spotřebitele

Obchodní právo

 • sepis návrhů na zahájení řízení, žalob, řádných i mimořádných opravných prostředků v obchodních věcech (odpor, námitky, odvolání, dovolání, obnova řízení, žaloba pro zmatečnost)
 • sepis, kontrola a revize obchodněprávních smluv
 • vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů
 • zastupování fyzických osob podnikatelů i právnických osob v řízení před soudy, v rozhodčím a exekučním řízení

Právo průmyslového vlastnictví

 • ochranné známky – příprava přihlášky a zastupování v řízení o zápis

Rodinné právo

 • rozvod i tzv. nesporný rozvod dle § 757 občanského zákoníku
 • vypořádání majetku - společného jmění manželů - dohodou i v řízení před soudem
 • řešení poměrů k nezletilým dětem (svěření do výchovy jednomu z rodičů, výživné, vymáhání výživného, úprava styku rodičů s dětmi)

Řízení před soudy a dalšími orgány státní správy

 • civilní spory
 • obchodní spory
 • rodinné spory a nesporná řízení
 • zastupování před správními soudy všech stupňů (správní žaloba, kasační stížnost, obnova řízení)
 • pracovněprávní spory
 • rozhodčí řízení, zejména dle pravidel Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR
 • řízení před katastrálními úřady
 • řízení před živnostenskými úřady

Právo nemovitostí

 • příprava dokumentace pro koupi a prodej nemovitostí
 • nájmy bytů včetně komplexního právního poradenství
 • nájmy a podnájmy nebytových a jiných prostor
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • věcná břemena, zástavní práva, zastoupení v řízení před katastrálním úřadem
 • realizace práv věřitelů k zastaveným nemovitostem

Pohledávky

 • komplexní vymáhání pohledávek včetně pohledávek ze směnek u soudů a v rozhodčím řízení
 • uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení
 • uplatnění zajišťovacích instrumentů

 

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz